Gå til indhold

Menighedsfakultetet samarbejder med FIUC-Aarhus om at uddanne teologer til kirke og mission.

MF under Analyse Danmarks lup – hvad så de?

I dette efterår har vi med støtte fra Borgfonden fået Analyse Danmark til at foretage en omfattende analyse af omverdenens syn på MF.

Formålet med analysen var at få input til, hvordan vi kan forbedre vores uddannelse, så flere unge i fremtiden vil vælge at læse på MF. Godt 700 personer har besvaret et fyldigt spørgeskema, som er udarbejdet af Analyse Danmark. Desuden har analyseinstituttet interviewet en række enkeltpersoner og gennemført gruppesamtaler på nettet. Blandt de interviewede findes repræsentanter fra kirkelige organisationer, folkekirken, det politiske liv og den akademiske verden.

Analysematerialet er meget omfattende.

Høj grad af enighed om værdigrundlaget

Holdningsanalysen viser, at MF har en stærk berettigelse og relevans i kraft af, at vi lader forskning og undervisning finde sted på konfessionel basis. MF skal bevare et kirkeligt og konfessionelt udgangspunkt for at bevare troværdighed og eksistensberettigelse. Der er med andre ord stor enighed om værdigrundlaget og den kirkelige profil.  MF’s tilstedeværelse bidrager til, at teologien i Danmark er mere nuanceret, end den ville være uden MF’s tilstedeværelse.

Behov for styrket faglig profil

Lige så klart er det, at der ikke må herske tvivl om, at undervisningen er forskningsbaseret, og at MF aldrig må kunne anfægtes for f.eks. mangel på forskningsfrihed. Analyse Danmark fremhæver i rapporten, at der er en særlig høj grad af tilfredshed med uddannelsens faglige niveau. Der er meget få, der er i tvivl om dette.

Alligevel viser undersøgelsen, at der er behov for, at vi markerer os endnu tydeligere som uddannelsesinstitution. Vi skal blive bedre til at vise, at vi underviser i videnskabelig teologi og prioriterer den frie forskning. Det er vi ikke selv i tvivl om, men det kan omverdenen være, og det skal vi gøre noget ved.

Især hos de tidligere studerende er der lavere tilfredshed, når det handler om MF’s møde med den omliggende verden og i forbindelse med offentlige samtaler. Ifølge Analyse Danmark kan det være en indikation af, at de tidligere studerende gerne ser MF markere sig mere udadtil frem for at lukke sig om sig selv.

Hvad ønsker de potentielle studerende?

Vi har modtaget en række svar fra unge, der overvejer at læse teologi på MF. Analyse Danmark havde blandt andet arrangeret en chat-gruppe, hvor potentielle studerende fik lejlighed til at drøfte forventninger til uddannelsen.

I udgangspunktet er der derfor et godt sammenfald mellem de studerendes ønsker og det, vi allerede markerer os på:

 • Et miljø, der er båret af de værdier, de selv står for og lever efter.
 • Et teologisk uddannelsessted, hvor der er plads til både faglighed, tro og praksis.
 • Et stærkt studiemiljø

MF’s evangelisk-lutherske udgangspunkt og det trygge og nære studiemiljø er væsentlig for at tiltrække studerende med samme baggrund som MF. Det har også stor betydning, at vi skaber muligheder for relevante studiejobs, deltagelse i studieture og praktikophold – og gerne i samarbejde med de kirkelige organisationer, som vi deler lokaler med.

Undersøgelsen peger også på nogle barrierer, som kan få potentielle studerende til at fravælge MF som uddannelsessted:

 • Begrænset økonomisk støtte. Studerende på MF er ikke SU-berettigede og modtager stipendier, der svarer til ca. 35% af SU
 • Manglende information om, hvad uddannelsen kan bruges til, hvis man ikke sigter efter at blive præst
 • Usikkerhed om muligheden for at blive optaget på kandidatuddannelsen ved Aarhus Universitet på grund af dimensioneringspolitikken nævnes også, men synes mindre markant
 • Der mangler kvindelige forbilleder i form af kvindelige undervisere og forskere
 • Et miljø der virker for lukket i forhold til studerende, som ikke kommer fra det primære MF-bagland

Analyse Danmark har på baggrund af analysen opstillet fem forslag til, hvad der skal til for at flere potentielle studerende vil vælge MF som studiested:

 • Information om hvad MF er, kan og vil
 • SU eller bedre økonomiske vilkår
 • Større kontakt til det ikke-kristne miljø
 • Bredere vifte af muligheder for studieretninger
 • Sikre optag på kandidatuddannelsen

Vi fortsætter kursen

For mig at se er det opmuntrende, at respondenterne så markant giver udtryk for, at MF skal bevare sit bekendelsesmæssige udgangspunkt for at bevare troværdighed og eksistensberettigelse.

Lige så opmuntrende er det, at undersøgelsen fremhæver behovet for en tydelig faglig profil. MF er med til at sikre mangfoldighed i teologisk undervisning og forskning i Danmark, fordi vi lader videnskabelig teologi være kernen i undervisningen, mens rammen er kirkelig.

Undersøgelsen peger på mange både små og store ømme punkter, som vi skal arbejde med i den kommende tid. Og det vil vi gøre med stor frimodighed.

Denne artikel har været sendt til gennemsyn hos Analyse Danmark

Thomas Bjerg Mikkelsen
Fakultetsleder ved Menighedsfakultetet og daglig leder af FIUC-Aarhus